review

Huur een oprijwagen of autoambulance in Veenendaal en rij zelf met Rijbewijs B!

In reactie op Ronald de Bruijn van Agrisim.

Scroll down for English text.

Bedrijven krijgen reacties. Soms terecht. Soms niet.

Vreemd om ineens een mail te krijgen dat er een 1 ster beoordeling is geplaatst door ‘Agrisim’.

De klacht is; ‘does not want to give the ambulance’.

Geen idee wie of wat ‘Agrisim’ is. Geen klant gehad de laatste tijd. Dus wat volgt is een zoektocht op internet. Dan zijn er wat foto’s die herkenning geven. Een van de foto’s op Google blijkt Ronald de Bruijn van Agrisim te zijn. Die heeft hier inderdaad voor de deur gestaan.

Je kwam zonder afspraak met de vraag om een aanhanger te huren. Zonder te kijken op de website of even te bellen heb je besloten om te komen. Dat doet zo goed als niemand maar oke. Je zegt dat je net bij een ander verhuurbedrijf bent geweest maar dat je daar als klant bent geweigerd. Omdat je geen BE(aanhanger) rijbewijs hebt. Je wilt een Saab die is gestrand in Frankrijk van +- 1300 kilo.

Je krijgt te horen dat de aanhanger van Oprijwagen.nl een laadvermogen heeft van 1050 kilo. Daarom kan je deze helaas niet huren. Zoals duidelijk op de site staat gaat het om verhuur en voeren wij momenteel geen transporten uit.

Maar jij hebt een probleem want je wilt jouw Saab met grote spoed ophalen. Je vraagt of ik met jou mee wil gaan naar de vorige verhuurder om met mijn BE rijbewijs hun aanhanger te huren. Zodat jij daarmee naar Frankrijk kunt rijden. Vervolgens neem je geen genoegen met mijn antwoord dat ik dat niet ga doen. Waarom zou ik in vredesnaam voor jou een aanhanger gaan huren op mijn naam bij een ander bedrijf? Als ik tegen dat bedrijf zou zeggen dat ik een aanhanger wil huren en het vervolgens aan iemand zonder BE rijbewijs meegeef dan grenst dat aan fraude. Ze hebben jou toch niet voor niks geweigerd als klant?

Vervolgens zeg je dat je mij ‘schadeloos’ zult stellen voor eventuele gevolgen hiervan. Oftewel, jij wilt dat ik voor jou een andere verhuurder om de tuin ga leiden. Zodat jij een transport kunt uitvoeren waarvoor je niet het juiste rijbewijs hebt. Je bent vervolgens verbaast dat ik daar niks van wil weten. Zo werkt het niet Ronald. Je kan niet anderen instrueren om valsheid in geschrifte te plegen met de belofte ze schadeloos te stellen bij problemen. Die autoriteit heb jij niet.

Ik vraag me werkelijk af wat er in je omgaat om te denken dat ik dat zou doen. Wat heb ik hier aan? Waarom zou ik hieraan meewerken?
Je vraagt dan of ik niet met jou wil meerijden. Echt. Per direct alles uit m’n handen laten vallen om samen met jou heen en weer naar Frankrijk te rijden. Daar zeg je dan ‘goed voor te betalen’. Zoals ik aangeef bied ik geen transportservice aan. Dan ben je boos omdat ik niet 20 uur met een vreemde op reis wil. Je komt hierbij over als iemand die altijd z’n zin krijgt en denkt alles te kunnen doordrammen. Sowieso zou ik nooit zo lang in de auto willen zitten met iemand die mij eerst vraagt om een ander voor te liegen. Dat is ook de reden dat ik niet heb gevraagd wat voor bedrag je dan in gedachten had.

Maargoed, het is heel simpel. De aanhanger heeft 1050 kilo laadvermogen. Jouw Saab zal rond de 1300 KG zitten. Dus dat gaat gewoon niet. In de loop van de jaren weet ik precies wat wel en niet mogelijk is met het B rijbewijs.

Vervolgens hoopte ik dat je zou vertrekken maar helaas. Omdat ik ondanks alles toch medelijden met je had heb ik nog gekeken naar een andere oplossing. Daarvoor heb ik voor jou contact opgenomen met een ander bedrijf (Herman) in Veenendaal. Zoals ik al duidelijk zei bieden zij in principe niet de service aan die jij zoekt. Het is namelijk een garage en geen verhuurbedrijf. Maar ik was toch bereid het te voor jou vragen, omdat ik weet zij een aanhanger hebben. Naar jou zin had ik dat vervolgens niet met een ‘overtuigende toon’ gedaan. Tja. Het bedrijf die ik belde was op vakantie en kon niet helpen. En zou dat ook niet doen want zoals ik al zei, transport en verhuur is niet een activiteit die zij normaal aanbieden en zij gaven aan daar geen interesse in te hebben. Dat is hun goed recht en een kenmerk van hun bedrijf. Daarin kun je dus hun service niet afmeten. Als voorbeeld; je kan een stucadoor vragen om je muren ook te schilderen. Maar je moet een stucadoor niet negatief beoordelen als hij duidelijk zegt dat hij zich niet aan schilderen waagt.

Nu blijkt dat jij ook dat bedrijf 1 ster hebt gegeven. Dus ik probeer jou te helpen ondanks dit alles. Vervolgens ga je dus de garage die ik voor jou contacteer negatief beoordelen. Wat een ongelofelijk stank voor dank gedrag. Het is toch hun goed recht om niet te verhuren als het niet eens een verhuurbedrijf is? Wat je ook hebt gedaan is later nog een bedrijf in Enschede met exact dezelfde naam ook negatief beoordelen. Was je misschien vergeten dat je al een negatieve review bij een Herman autobedrijf geplaatst had? Voor de zekerheid op Google de andere Herman ook maar even naar beneden trappen? Dit bedrijf in Enschede heeft jou erop gewezen dat jij hun naamsgenoot in Veenendaal ook een beoordeling hebt gegeven. Ze hebben jou gevraagd om contact met hun op te nemen maar dat doe je niet.

Ik heb zelf telefonisch contact met jou opnomen.

Je zegt heel zelfvoldaan dat het jou toch gelukt is om ergens een aanhanger te huren en het transport uit te voeren. Je hebt dus zonder het juiste rijbewijs een veel te zwaar transport gedaan helemaal vanuit Frankrijk. Als ik dat zeg dan zeg je dat je het onzin vind want veel mensen kregen vroeger het BE rijbewijs er automatisch bij. Dat heb jij niet gekregen dus eigenlijk heeft het BE rijbewijs voor jou geen waarde en is de wet niet belangrijk. Want ook mensen zonder extra opleiding mochten er vroeger mee rijden. Dus het zou raar zijn als jij het nu niet zou mogen. Dat is jouw redenering en uitleg. Bijzonder. Heel vervelend voor je maar dat maakt het nog niet goed.

Hiermee ben je gewoon in overtreding. Als je een ongeluk had gehad onderweg dan zouden de gevolgen groot kunnen zijn.

Vervolgens begin je over de Tweede Wereldoorlog. Dat ik 70 jaar geleden wel een NSB’er zou zijn geweest… werkelijk. Waar je dit allemaal vandaan haalt? Dat jij lak hebt aan gewicht moet jij weten. Maar ga niet bedrijven omlaag trappen als die daar niet aan mee willen werken.

Je blijft erbij dat je het onzin vind dat ik niet voor jou de aanhanger bij het andere bedrijf ging huren die jou eerder weigerde.

Je hebt je zin niet gekregen. Wat geheel terecht is. Vervolgens ga je iedereen die jou niet heeft willen helpen om de wet te overtreden negatief beoordelen. Bizar.

Ook heb je tegelijkertijd een sleepbedrijf in Frankrijk een 1 sterren review gegeven. Met de beschuldiging dat zij erop uit zouden zijn om jou je auto afhandig te maken om te verkopen.

Zelfs de WMHC Wageningse Hockeyclub(die waarschijnlijk draait op vrijwilligers) ontkomt er niet aan.

ENGLISH TEXT

In response to Ronald de Bruijn from Agrisim.

Companies get responses. Sometimes rightly so. Sometimes not.

Strange to suddenly receive an email that a 1 star review has been posted by ‘Agrisim’.

The complaint is; ‘doesn’t want to give the ambulance’.

No idea who or what ‘Agrisim’ is. Haven’t had a customer lately. So what follows is an internet search. Then there are some photos that give recognition. One of the photos on Google turns out to be Ronald de Bruijn from Agrisim. It was indeed standing here on our doorstep.

You came without an appointment and asked to rent a trailer. You decided to come without looking at the website or calling. Almost no one does that, but okay. You say that you have just been to another rental company but that you were rejected as a customer. Because you do not have a BE (trailer) driver’s license. You want a Saab that is stranded in France weighing +- 1300 kilos.

You will be told that the Oprijwagen.nl trailer has a loading capacity of 1050 kilos. That’s why you unfortunately can’t rent it. As clearly stated on the site, this concerns rental and we currently do not carry out any transports.

But you have a problem because you want to pick up your Saab urgently. You ask if I want to go with you to the previous landlord to rent their trailer with my BE driving license. So you can drive to France with it. Then you don’t accept my answer that I’m not going to do that. Why on earth would I rent a trailer for you in my name from another company? If I were to tell that company that I wanted to rent a trailer and then give it to someone without a BE driver’s license, that would border on fraud. They didn’t refuse you as a customer for nothing, did they?

Then you say that you will ‘indemnify’ me for any consequences of this. In other words, you want me to fool another landlord for you. So that you can carry out a transport for which you do not have the correct driving license. You are then surprised that I don’t want to know anything about it. It doesn’t work that way, Ronald. You cannot instruct others to commit forgery with the promise of reimbursing them in case of problems. You don’t have that authority.

I really wonder what’s going on inside you to think I would do that. What good is this for me? Why should I participate in this?
You then ask if I don’t want to ride with you. Real. Immediately dropping everything from my hands to drive back and forth to France with you. Then you say ‘pay well for it’. As I indicate, I do not offer a transport service. Then you’re angry because I don’t want to travel for 20 hours with a stranger. You come across as someone who always gets his way and thinks he can push through anything. In any case, I would never want to sit in the car for so long with someone who first asks me to lie to someone else.

Anyway, it’s very simple. The trailer has a loading capacity of 1050 kilos. Your Saab will be around 1300 KG. So that just doesn’t work. Over the years I know exactly what is and is not possible with the B driving license. But you think you know better.

Then I hoped you would leave, but alas. Because despite everything I still felt sorry for you, I looked for another solution. I have contacted another company in Veenendaal for you. As I said clearly, in principle they do not offer the service you are looking for. It is a garage and not a rental company. But I was still willing to ask for you, because I know they have a supporter. To your liking, I would not have done that in a ‘convincing tone’. Well. The company I called was on vacation and couldn’t help. And wouldn’t do that because as I said, transport and rental is not an activity that they normally offer and they indicated that they were not interested in it. That is their right and a hallmark of their company. So you cannot measure their service based on that. As an example; you can ask a plasterer to paint your walls too. But you should not judge a plasterer negatively if he clearly says that he does not venture into painting.

Later you say very smugly that you managed to rent a trailer somewhere and carry out the transport. So you have transported far too heavy goods all the way from France without the correct driver’s license. When I say that, you say that you think it’s nonsense because many people used to automatically receive the BE driving license. You did not receive that, so the BE driving license actually has no value for you and the law is not important. Because people without additional training were previously allowed to drive them. So it would be strange if you weren’t allowed to do it now. That is your reasoning and explanation. Special. Very annoying for you, but that doesn’t make it right.

You are simply in violation of this. If you had an accident along the way, the consequences could be serious.

Then you start talking about the Second World War. That 70 years ago I would have been an NSB member… really. Where do you get all this from? You should know that you don’t care about weight. But don’t push companies down if they don’t want to cooperate.

You continue to say that you think it is nonsense that I did not rent the trailer for you from the other company that previously refused you.

Some people just don’t understand it or don’t want to understand it unfortunately.